Карта сайта   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Спонсоры

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

DUO projekti meeskonna 2-päevane metoodika seminar ja ajurünnak toimus 16.-17. juulil 2009 Vormsi koolituskeskuses.

„Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide abil – DUO projekt“
nr 1.3.0102.09-0041
 
MEESKONNA 2-PÄEVASE METOODIKA SEMINARI JA AJURÜNNAKU LÜHIKOKKUVÕTE

 
Osalejad:
1)Anita Kurvits, EPRÜ  Kogemusnõustajate Võrgustik
2)Toivo Treiblut, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, EELK Tallinna Peeteli Kogudus
3)Viktor Kozlov, Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus
4)Maaris Kameneva, Tallinna Vaimse Tervise Keskus
5)Ivi Obzinis, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinik
6)Oliver Kukk, Tallinna Vaimse Tervise Keskus
7)Ene Jõesaar, SA PER Psühhiaatriakliinik, EÕL Psühhiaatriaõdede Seltsing
8)Anne Rusalejeva, Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus
9)Triin Vana, Tallinna Vaimse Tervise Keskus
10)Riina Kenn, EPRÜ  Kogemusnõustajate Võrgustik
11)Urve Tõnisson, SA Viljandi Haigla
12)Heino Nurk, EELK Usuteaduse Instituut
13)Külli Mäe, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing
14)Annemai Mägi, InterAct Projektid & Koolitus OÜ
15)Anna Toots, InterAct Projektid & Koolitus OÜ
 
Seminari alguses toimusid meeskonnaliikmete tutvustavad rollimängud vabas õhus – iseenda tutvustamine, oma päritolu-, elu- ja tööpaiga näitamine Koolituskeskuse õuel oleval kujuteldaval Eesti kaardil.
 
Ajurünnakud ja grupitööd
 
Meie eesmärk on psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste tugigruppide käivitamine, nende jõustamine läbi võrgustikutöö. Samuti mitmekülgne teavitustegevus. Kokku oleks hea leida vähemalt 85-89 asjast huvitatud inimest.
 
Ühiselt jõuti järeldusele, et koolitajate võrgustiku tekkimiseks ja tugigruppide käivitamiseks on vajadus olemas. Arutleti, millised on koolitajate ja juhendajate kõige olulisemad isiksuseomadused, oskused, kogemused ja teadmised. Mõeldi võimalikele infoleviku ja tugigruppides osalejate leidmise kanalitele: arstid, psühhiaatrid, kliinikud, haiglad, õed polikliinikute juures, erapsühhiaatrid, maakonna tasemel puuetega inimeste eest vastutavad inimesed, kohalikud omavalitsused, rehabilitatsioonimeeskonnad, toetavad teenused – päevakeskused, maakondlikud nõustamiskeskused, pressiteated, ajalehed ja ajakirjad, raadio- ja telesaated.
 
Lepiti kokku info edastamise viisides: kompaktne info edastatakse e-posti teel, täiendavalt teevad mentorid täpsustavad ja meeldetuletavad telefonikõned. Asutuste kaardistamise järel toimuvad maakondlikud infopäevad. Tugigruppides osalejatele koostatakse infovoldik.
 
Arutati, kuidas tõlkida mõiste "vertaisryhmä" eesti keelde. Võimalikud variandid: „sarnasrühm”, "omataoliste rühm", „omasuguste rühm”, „võrdsete rühm”.
 
Oluline on konsulteerida Keeleinspektsiooniga, teiste (HIV, narkomaania, alkoholi) organisatsioonidega, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooniga, pöörata tähelepanu, et partnermaadega oleks mõiste „ruum” sama ja et termin läheks laiemalt käibele.
 
Koolitaja- koolituse programmi hindamine
 
Planeeritud on koolituse kestvuseks 22 päeva (176 tundi) ja koolitatavate arvuks 14 koolitajat.
 
I moodul (etapiliselt 17 päeva ehk 136 tundi, Soome koolitajad - Mielenterveyden Keskusliitto ry)
15.-17.09.2009 Tallinnas
20.-23.10.2009 Soomes
09.-11.11.2009 Tallinnas
veebruaris 2010 Soomes
augustis 2010 Eestis (supervisioon)
 
Koolituse sisu ja teemad: kogemusnõustamine, tööhõive, rehabilitatsioon.
 
II moodul (3 päeva + 2 päeva ehk 40 tundi, Eesti koolitajad)
 
Koolituse sisu ja teemad: tugi- ja eneseabigrupp kui organisatsioon, tugi- ja eneseabigrupist MTÜ-ks, meeskonnatöö ja võrgustikutöö, täiskasvanud õppija ja elukestev õpe.
 
Valmivad abimaterjalid:
1.Rühmajuhendaja käsiraamat
2.Kogemusnõustaja käsiraamat
3.„Abiks tugigruppide läbiviimisel psüühilise erivajadusega inimestele ja nende lähedastele“ (projektimeeskonna kohandused ja soovitused nö elust enesest just Eesti konteksti arvestades).
 
Koolitusel ei ole osalemistasu.
 
Ettepanekud ja hinnang
Oluline on praktiline nõuanne ja klientide kaasamõtlemine, Soome kogemuse arvestamine, nt on Soomes eraldi taastumiskursus, kus inimene õpib iseendaga tööd tegema.
 
Arutleti, kas vaimse tervise patsiendid on harjunud gruppides osalema ja leiti, et:
Soomes on tavaline, et gruppidega alustatakse haiglas ja jätkatakse avahoolduses.
Eestis teevad õed üsna palju gruppe. Statsionaarse ravi ajal käiakse päris palju gruppides, hiljem osalus väheneb. Grupid on erinevad, temaatika sõltub osakondadest (sotsiaalne, tegevus, vestlus, haigusega hakkama saamine). Kui rühma ei ole, siis see ei tähenda, et inimene on üksi jäetud, olemas nt tegevusruum. Avahoolduse poolel võiksid olla tugirühmad. Tartus ei taha inimesed asjadest rääkida, sest linn on väike. Eestis ei olda veel harjunud oma isiklikest asjadest grupis arutlema.
Ameerikas on rühmas olemine osa eneseväljendusest (patsientidel ei ole tihtipeale üldse vaba aega).
 
Koolitajad võiksid siseneda DUO-dena (psüühikahäirest taastunu ja professionaal) – kokku 7 paari. Kuna koolitusele sisenetakse DUO-dena, siis professionaal on psüühikahäirest taastunule vajadusel toeks. Klassikalise grupitööteooria järgi on kogemusnõustaja nö co-liider. Parem on kandideerida kui rühm on selja taga.
 
Koolitajatega sõlmitakse hea tahte kokkulepe võrgustikku jäämiseks ja aktiivsuseks kui see on parasjagu võimalik. Soovime edaspidi arendada koolitusteenuseid, siis vajame ka nö oma koolitajaid, inimesi kelle mõttemaailm sarnane, kes usuvad vaimse tervise teenuste tarbijate/ endiste tarbijate kaasamise kasulikkusesse.
 
Soodustame ka pereliikmete/ lähedaste kaasamist DUO –desse, samuti nö co-liidritena. Mõistlik on arendada eraldi lähedaste ja tarbijate gruppe. Kogemus ütleb, et perel ja haigestunud pereliikmel on erinevad teemad.
 
Vähemalt üks koolitusgrupp võiks olla venekeelne, nt Ida-Virumaal.
 
Antud projektis õpitakse koolitajateks ja rühmajuhendajateks ühe koolitusprogrammi näitel - aastane näidisprogramm tugigruppide läbiviimiseks rõhuasetusega osalejate tööelu toetamisele. Gruppide sisuteemasid saab kohandada. Tulevikus võivad olla erinevad koolitusprogrammid ja sihtrühmad laienevad Eesti vajadust ja reaalsust arvestades.
 
Rõhuasetus antud projektis tingib grupid suhteliselt hästi toimetulevatele inimestele. Koolitaja koolitusel ja juhendaja koolitusele soovijate puhul eeldame nende oma raviarsti toetust. Hiljem gruppides võime paluda oma raviarsti / rehabilitatsiooni meeskonna soovituse.
 
Osalejatelt ootame:
motivatsioonikirja – iseenda, kogemuste, oskuste kirjeldus;
CV-d;
oma organisatsiooni toetuskirja.
 
Tugigrupi juhendaja- koolituse programmi hindamine
 
4-päevane (32 tundi) koolitus viiakse läbi 2+1+1 moodulitena, sh:

2 teoreetilist õppepäeva (16 tundi)                                                                                                                                                                            1 praktika päev Eesti hästi toimivas tugirühmas või keskuses (kollegiaalne ülevaade), praktikapäevast valmib raport plussidest ja miinustest, mida esitletakse koolituse viimasel päeval
kokkuvõtlik õppepäev: raportite esitlemine ja nõustamine.
 
Läbiviijateks on koolitatud koolitajad DUO-dena. Planeeritud on 5 koolitust (igas grupis keskmiselt 15 osalejat), sh: 2 koolitust Tallinnas, 1 Jõhvis/ Narvas (Ida-Virumaal), Viljandis ja Tartus.
 
Koolitusmaterjalina kasutatakse: 

Rühmajuhendaja käsiraamat
Kogemusnõustaja käsiraamat
„Abiks tugigruppide läbiviimisel psüühilise erivajadusega inimestele ja nende lähedastele“ 
 
Koolitusel ei ole osalemistasu.
 
Tugigruppide aastase tegevusprogrammi idee hindamine
 
Planeeritud on 30 tugigrupi kohtumist (juuni 2010 – mai 2011). Kohtumised toimuvad keskmiselt üks kord nädalas kestvusega 3 tundi. Igal nädalal on vastavalt tegevusprogrammile oma teema. Kokku tekib projekti raames 15 tugigruppi. Igas loodavas rühmas planeeritakse indikatiivselt 10 osalejat (kokku 150 psüühilise erivajadusega inimest ja nende lähedast).
 
Tegevusprogrammi eesmärk on, et tugigruppides osalevad inimesed ja nende lähedased leiaksid tööd avatud tööturul ning psüühilise erivajadusega inimesed pöörduksid rehabilitatsiooniteenuste ja töötukassasse tööturuteenuste saamiseks. Jagatakse kogemusi ning infot, nt kuhu pöörduda tööleidmiseks ning kust abi leida. Kaaseesmärgiks on sümptomitest rääkimine.
 
Kohalike tugigruppide läbiviijate üheks partneriks on maakondliku töötukassa osakonna juhtumikorraldaja (kutsutakse tugigruppidesse esinema ja infot jagama).
 
Toimub tugigruppide jooksev seire, läbiviijate tööjuhendamine ja nõustamine. Juhendame uusi gruppe kasutama tööturuteenuseid ja –rahastusi. Igale tekkivale tugigrupile toimub 1 kord kuus (kestvusega 3 tundi) kohapealne supervisioon.
 
Teisel päeval toimus hommikune vestlusring – tagasivaade eelmisele päevale ja ootused teisele päevale. Tutvuti meeskonna- ja koostöö teoreetiliste põhimõtetega, toimus meeskonnaharjutus ja tehti kokkuvõtted. Üks olulisem tulem oli, et grupis tehtud otsused on tulemuslikumad kui individuaalsed otsused. Lõpuringis rääkisid osalejad oma kahepäevase seminari muljetest.
 01.07.2009
 
EPRÜ koostööpartneri Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Teabetuba (Õismäe tee 105 a) ja kogemusnõustajad on puhkusel  06.07.2009 – 03.08.2009.
 
Infot Duo projekti kohta annab Külli Mäe, telefonil 56562403
 19.06.2009
 
Soome Vaimse Tervise Ühingute Keskliit ja EPRÜ sõlmisid lepingu õppematerjalide
tõlkimiseks ja kasutamiseks DUO-projekti tarbeks.
2009 aastal tõlgitakse kogemusnõustaja ja professionaalse nõustaja käsiraamatud.ESF meede 1.3.1
„Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide abil – DUO projekt“
nr 1.3.0102.09-0041
 
PROJEKTI AVASEMINAR

Aeg: 15. juuni 2009, kell 10.30-13.30

Toimumise koht: EELK Usuteaduste Instituut (Pühavaimu 6, Tallinn, ruum nr 3)
 
Osalejad
 
1)Henri Rinkinen, Mielenterveyden Keskusliitto (Vaimse Tervise Keskliit)

2)Kaj Collin, Mielenterveyden Keskusliitto (Vaimse Tervise Keskliit)

3)Meeri Hautala, Mielenterveyden Keskusliitto (Vaimse Tervise Keskliit)

4)Heli Vahter, Tallinna Kesklinna Valitsus

5)Marilin Lindre, Tallinna Kesklinna Valitsus

6)Airi-Anu Mugur, Kristiine Linnaosa Valitsus

7)Riina Kenn, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu KNV

8)Raivo Allev, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

9)Merike Martinson, Tallinna Linnavalitsus

10)Ivi Obzinis, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinik

11)Rein Suija, OÜ Jaanson & Lääne

12)Urve Tõnisson, SA Viljandi Haigla

13)Ene Jõesaar, SA PER Psühhiaatriakliinik, EÕL Psühhiaatriaõdede Seltsing

14)Urmo Reinik, Tallinna Vaimse Tervise Keskuse teabetuba

15)Merike Otepalu, Tallinna Vaimse Tervise Keskus

16)Anna Petrova, Tallinna Vaimse Tervise Keskus

17)Kristi Pentjärv, Tallinna Vaimse Tervise Keskus

18) Anu Rentel, Tallinna Linnakantselei

19)Toivo Treiblut, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, EELK Tallinna Peeteli Kogudus

20) Avo Üprus, EELK arenguosakond

21)Saima Kalgan, Merimetsa tugikeskus

22)Olga Nikolajeva, Merimetsa tugikeskus

23)Lea Kõre, Tallinna Vaimse Tervise Keskus

24)Mari-Ly Soomer, Sotsiaalkindlustusamet

25)Anastassia Jemeljanova, Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus

26)Anne Rusalejeva, Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus

27)Viktor Kozlov, Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus

28) Anita Kurvits, Eesti Kogemusnõustajate Võrgustik

29)Maaris Kameneva, Tallinna Vaimse Tervise Keskus

30)Anneli Bender, Tallinna Vaimse Tervise Keskus

31)Eve Pilt, Eesti Patsientide Esindusühing

32)Maksim Galanin, Eesti Rahvusringhääling

33)Marju Mägi, Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakond

34) Külli Mäe, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing

35) Annemai Mägi, InterAct Projektid & Koolitus OÜ

36)Anna Toots, InterAct Projektid & Koolitus OÜ


Päevakord
 
10.30 – 11.00    Kogunemine
11.00 – 11.05    Avasõnad, Külli Mäe
11.05 – 11.10    Abilinnapea Merike Martinsoni tervitus
11.10 – 11.20    DUO projekt – ideest projekti alguseni, Külli Mäe ja Riina Kenn
11.20 – 11.30    Tervitussõnad projekti partnerilt Tallinna Vaimse Tervise Keskuselt, Triin Vana
11.30 – 11.45    Projekti rahvusvahelise koostööpartneri Mielenterveyden Keskusliitto tervitussõnad, Henri Rinkinen
11.45 – 11.55    Maast ja ilmast ehk milleks ma seda kõike teen, Riina Kenn
11.55 – 12.20    Ülevaade projekti tegevustest ning ajakavast, Annemai Mägi
12.20 – 12.30    Projekti juhtkomitee liikmete ametissenimetamine
12.30 – 13.30     Vastuvõtt
13.30 – 14.30     Projekti juhtkomitee kohtumine
 
 
Kokkuvõte
 
Avasõnad ütles ja päevakava tutvustas Külli Mäe.
 
Merike Martinson ütles tervitussõnad Tallinna Linnavalitsuse poolt. Psüühiliste erivajadustega inimeste aitamiseks on tehtud entusiasmi ja pühendumusega palju tööd. Siiski on vaja käia pikk tee, et võrrelda Eestis psüühilise erivajadustega inimeste aitamise praktikat Soome ja Rootsiga. Tööhõive on tänapäeval fookuses, Tallinna linn on võtnud sihiks 5 500 sotsiaalse töökoha loomise. Antud valdkonnas on Tallinna linnal ja Sotsiaalministeeriumil hea koostöö. Merike Martinson soovis jätkuvat indu ja edu nii projekti alustamisel kui ka lõpetamisel.
 
Külli Mäe tutvustas projekti meeskonda ning projekti kaasatud koostööpartnerid ja ühinguid.
 
Külli Mäe rääkis, kuidas DUO projekti ideest jõuti projekti alguseni. DUO – see on koostöö kahe osapoole vahel. Üks võimalus seda mõtestada on kui koostööd kogemusnõustajate (kliendid, kes oskavad vaadata oma taastumisloole kui eksperdid) ja professionaalide vahel kui juhime tugi- või eneseabigruppe. Teine DUO lahtimõtestamise võimalus – see on Eesti vaimse tervise liikumise teine aste. Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu nimel rääkides on tehtud 15 aastat arendustööd, vaimse tervise vallas on muutunud paradigma (ka psüühikahäirega inimesel on raske ja ta vajab teenuseid, sh eneseabi- ja tugigruppe). Täna on riigipoolne süsteem päris hästi välja arendatud. Kitsaskohaks on, et tugigruppe ei ole ühtlaselt üle Eesti ja need ei ole ühtlaselt toetatud.
 
Tööturu nišš on projektis esile tõstetud, sest puuetega inimesed on haavatav sihtgrupp. Avatud tööturuni jõudmine ja seal püsimine on raske ja abi kulub marjaks ära. Samuti kulub abi ära lähedastele, kes psüühikahäiretega inimest igapäevaselt toetavad. Meie saame tuge pakkuda läbi tugigruppide, sotsiaalnõustamise ja kogemusnõustamise. Selleks me koolitame neid, kes on suutelised nõustama ja jõustama teisi üle Eesti ja koostame abivahendi (käsiraamatu) ning loome EPRÜ juurde teabetoa, et oleks kuhu pöörduda ja kellega nõu pidada.
 
Püüame projekti koostööpartnereid kursis hoida ja ootame koostööd, et tegevused üheskoos ellu viia.
 
Anneli Bender ütles (Triin Vana palvel) edasi projekti partneri, Tallinna Vaimse Tervise Keskuse poolsed tervitussõnad. Projekti partner tunneb rõõmu, et oluline projekt sai rahastuse ja alustatakse idee ellurakendamist. Maaris Kameneva ütles omalt poolt, et ollakse hea meelega avatud uutele ideedele ning tulevikus on näha veel suuremat kaasatust läbi projekti, millest võidavad nii kliendid kui professionaalid. Sobiv moto: pole olemas võimatud unistusi, on vaid piiratud ettekujutus võimalikkust.
 
Henri Rinkinen ütles Soome Vaimse Tervise Keskliidu poolsed tervitussõnad ja andis ühingust ülevaate (vt lisatud PowerPoint esitlust).
DUO projekt on hea võimalus, et teineteiselt kahepoolselt õppida ja kogemusi vahetada. Inimeste juures, kellel on vaimse tervisega probleemid, tuleb keskenduda heale.
 
Riina Kenn (projekti mentor) rääkis, kuidas antud teema on teda isiklikult puudutanud ning just ümberringi olevad inimesed on põhjuseks, miks ta näeb enda ees 2 aastat mõtestatud tööd. Inimesed ja tugigrupp, kes on sarnased mured ja depressiooni läbi elanud on suur ressurss. DUO projekt on võimalus haigel oma isik jälle väärtustada.
 
Annemai Mägi andis ülevaate projekti eesmärkidest, tegevus- ja ajakavast ning oodatavatest tulemustest (vt lisatud PowerPoint esitlust).
 
Projektist rääkides ja kirjutades on oluline viidata projekti numbrile (1.3.0102.09-0041) ja teavitada, et projekti toetab Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond (täiendavalt vt EL struktuuritoetusest teavitamise juhend, http://www.struktuurifondid.ee/?id=12845) 
 
Projekti juhtkomitee liikmeteks nimetati:
1. Anita Kurvits, Eesti Kogemusnõustajate Võrgustik
2.Toivo Treiblut, Eesti Kogemusnõustajate Võrgustik/ Tallinna Vaimse Tervise Keskus
3.Katrin Orav, Eesti Psühhiaatrite Selts (olemas eelnev nõusolek juhtkomitee töös osaleda)
4.Ene Jõesaar, EÕL Psühhiaatriaõdede Seltsing
5.Triin Vana, Tallinna Vaimse Tervise Keskus (olemas eelnev nõusolek juhtkomitee töös osaleda)
6.Anne Rusalejeva, Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus (Tallinn)
7.Merike Vedru, Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus (Tartu olemas eelnev nõusolek juhtkomitee töös osaleda)
8.Merike Martinson, Tallinna Linnavalitsus
9.Heljo Pikof, Riigikogu sotsiaalkomisjon (olemas eelnev nõusolek juhtkomitee töös osaleda)
10.Külli Mäe, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu
11.Annemai Mägi, InterAct Projektid & Koolitus OÜ
12.Sotsiaalministeeriumi esindaja (projekti meeskond leping ministeeriumiga esindaja kokku)
13.Diakoonivõrgustiku esindaja (projekti meeskond leping EELK esindaja kokku)
 
Juhtkomitee kohtub projekti jooksul kolmel korral. Juhtkomitee annab häid mõtteid ja soovitusi, kuidas projekti paremini ellu viia (sh täiendavate partnerite/ sihtgrupi kaasamine projekti tegevuste raames). Juhtkomitee liikmed osalevad teavitustöös ja projekti puudutava info levitamises ning laiemas koostöövõrgustiku töös.
 Vaata: 12.06.2009
http://www.tallinn.ee/est/uudised?id=26561


Käivitub psüühiliste erivajadustega inimeste rahvusvaheline projekt
12.06.2009
Esmaspäeval, 15. juunil kell 11 -12.30 toimub EELK Usuteaduste Instituudis (Pühavaimu 6) Euroopa Struktuurifondide toel läbi viidava psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamise projekti avaseminar.
Seminari avava abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on tegu  kaaluka  projektiga, mille eesmärgiks on psüühiliste erivajadustega inimeste hõives hoidmine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, sealhulgas tööpuuduse vähendamine.  
Projekti „Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide abil - DUO projekt" kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest  ja seda tutvustab üritusel projekti taotleja, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu juhatuse liige Külli Mäe. Tervitussõnad ütlevad Tallinna Vaimse Tervise Keskuse ja teiste koostööpartnerite esindajad,  mentor  Riina Kenn räägib oma kogemustest ja ootustest projektile,  lepinguline projektijuht Annemai Mägi annab ülevaate projekti eesmärkidest, tegevuskavast ning oodatavatest tulemustest.
Rahvusvaheliste koostööpartnerite kogemustele toetudes koolitatakse projekti käigus professionaalseid koolitajad, töötatakse välja vastavad koolitus- ja õppeprogrammid, käivitatakse 15 maakondlikku psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste tugigruppi, et seeläbi toetada sihtgrupi tööturul püsimist ning naasmist tööturule.
Puudega inimeste tööga hõivatus on madal, sest nende pääs tööturule on tavainimestega võrreldes raskem. Tööpuudus aga tekitab omakorda ridamisi järgmisi teravaid probleeme, millest peamiseks on vaesus ja sotsiaalne tõrjutus.
Eestis on umbes 117 000 puudega inimest, mis moodustab 8-9% kõigist elanikest. Tööealisi puudega inimesi on Eestis 38 000, tööl käib neist ca  6 000.
Ajakirjanikud on avaüritusele oodatud!Hea EPRÜ liige!
Oled oodatud EPRÜ üldkoosolekule  ja järgnevale DUO- projekti avaseminarile
15. juunil 2009 algusega kell 11.00 EELK Usuteaduste Instituudis (Pühavaimu 6).
Päevakava:
9.00-10.30 Aastaruande ülevaade ja kinnitamine. Jooksvad küsimused
11.00-12.30 Projekti „Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide abil – DUO projekt“ avaseminar.
ülevaate projektist, oodatavatest eesmärkidest, tegevus- ja ajakavast ning projekti juhtkomitee ametisse nimetamine
12.30-13.30 vastuvõtt
13.30-14.30 projekti juhtkomitee kohtumine
 
 Töökorraldus
Palun andke oma tulekust või mittetulekust teada hiljemalt neljapäevaks, 11. juuniks 2009 Maaris Kameneva telefonil 67 00 171, 55 511 233 või e-posti aadressil maaris.kameneva@mhcenter.ee.
Info EPRÜ üldküsimustes: Külli Mäe 56562403, kyllimae@hotmail.com.
Liikmemaksu 50 EEK aasta  palume tasuda EPRÜ arveldusarvele  221011928824. Laekunud liikmemaksudest tasume kodulehekülje veebimajutuse kulud.
Aita paremaks teha meie kodukat aadressil www.epry.ee saates ettepanekuid ja materjale Küllile.
 
Olete oodatud!
Juhatuse nimel
Külli Mäe
Kopli 25 , 10412 Tallinn
+372 56562403
Kyllimae@hotmail.com
Skype:kyllimae2
www.epry.ee
 
 
Projekti „Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide abil – DUO projekt“ nr 1.3.0102.09-0041 toetab Euroopa Sotsiaalfond (meede 1.3.1).
 
 
29.05.09
 
Projektijuhtimisteenuse osutajaks on valitud InterAct Projektid ja Koolitus OÜ, projektijuht on Annemai Mägi
 
„Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide abil – DUO projekt“
 
Projekt viiakse  läbi Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” raames.
 
Projekti taotleja: Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ)
 
Projekti partner: Tallinna Vaimse Tervise Keskus
 
Projekti üldeesmärk: Psüühilise erivajadusega inimeste hõives hoidmise ja hõivesse naasmise tagamine, läbi tugi- ja eneseabigruppide käivitamise ja pideva jõustamise
 
Projekti spetsiifilised eesmärgid:
 
Psüühilise erivajadusega inimeste tööpuuduse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Psüühilise erivajadusega inimeste kaasamine tööturule tugi- ja eneseabigruppide jõustamise ja individuaalnõustamise abil
Sihtgrupi töövõime ja töövalmiduse taastamise toetamine
Eesti ühiskonna teadlikkuse tõstmine psüühilise erivajadusega inimestest ning nende võimalustest tööturul
Psüühilise erivajadusega inimeste võimaluste suurendamine alalistele töökohtadele suundumisele läbi projekti toetuse (nõustamine, koolitus, tugi- ja eneseabigrupid)
 
Projekti peamised tegevused:
 
Projekti ettevalmistustööde läbiviimine ja projekti käivitamine – vajaminevate hangete korraldamine ja lepingute sõlmimine, meeskonnakoolituse ja avakoosoleku korraldamine ning projekti esmane avalikustamine
Aktiivse teavitustöö korraldamine ja seeläbi avalikkuse ja sihtgrupi informeerimine ja kaasamine

Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste eneseabigrupi liidrite leidmine ja koolitamine
Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste tugigruppide juhendajate leidmine ja koolitamine
Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste tugigruppide käivitamine ning nende jõustamine, sh töölerakendamisele kaasaitamine
Publikatsioonide koostamine ja avalikkuse laiem teavitamine 

Rahvusvahelise koostöö arendamine
Projekti sisehindamine ja monitooring, sealhulgas projekti kogemuste levitamine võrgusikuliikmetele
 
Projekti periood: mai 2009 - juuni 2011
Projektijuht : Annemai Mägi
Ekspert: Külli Mäe


18.05.09
Otsime projektijuhtimise teenuse osutajat
 
Tähtaeg: 25. mai 2009 kell 11.00
 
Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing kutsub Teid osalema lihtmenetlusega avatud hankes – „Meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” projekti „Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide abil – DUO projekt“ projektijuhtimisteenus”.
 
Hanke raames soovitakse leida prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ meetme 1.3.1 projekti „Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide abil – DUO projekt“ projektijuhtimisteenuse pakkuja.
 
Hankedokumentide saamiseks palume kontakteeruda hanke kontaktisikuga – Külli Mäe, +372 565 62403, kyllimae@hot.ee
 
Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF).28.04.09
Otsime mentori teenuse osutajat
 Tähtaeg: 05. mai 2009 
 
Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing kutsub Teid osalema lihtmenetlusega avatud hankes – „Meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” projekti „Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide abil – DUO projekt” mentori teenus”.
 
Hanke raames soovitakse leida prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ meetme 1.3.1 projekti „Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide abil – DUO projekt“ kahte mentori teenuse pakkujat.
 
Hankedokumentide saamiseks palume kontakteeruda hanke kontaktisikuga – Külli Mäe, +372 565 62403, kyllimae@hotmail.com
 
Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF).