Карта сайта   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Спонсоры

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

Peagi on oodata CARe uue käsiraamatu ehk

 

Nii saavad klientidest kodanikud. Süstemaatiline rehabilitatsioonile suunatud tegutsemine“ ilmumist.

 

See raamat kirjeldab põhi metoodikat abiteenuse osutajatele, et aidata inimesi, kes ajutiselt või pikema aja vältel vajavad professionaalset toetust. See metoodika – süstemaatiline rehabilitatsioonile suunatud tegutsemine – on nüüdseks juba peaaegu kakskümmend aastat vana ja seda kasutavad tuhanded professionaalid nii Hollandis kui muudes riikides. Käsiraamatu esimene versioon ilmus 1994. aastal (Wilken, Kaiser ja Den Hollander, 1994), teine 1999. (Wilken ja Den Hollander, 1999) ning kolmas 2005. aastal (Wilken ja Den Hollander, 2005).

 

Eesti keeld tõlgiti käsiraamatu teine versioon 2002 aastal eelkõige Pelguranna Tugikodu töötajate pilootprojekti tarbeks.

Süstemaatiline rehabilitatsioonile suunatud tegutsemine, lühendatult jätame kasutusse CARe metoodika (koostaja täiendus), koosneb teooriatest, põhivisioonist, praktilisest meetodist ja abivahenditest. Kuigi peamine on kõigil neil aastail jäänud samaks – inimeste toetamine nende poolt soovitud elukvaliteedi saavutamisel –, on see metoodika aastate vältel uute teaduslike andmete ja ühiskondlike liikumiste mõjul edasi arenenud. Lisaks sellele on välja töötatud spetsiifilised rakendused, näiteks tööellu tagasipöördumiseks. CARe leiab kasutamist toetatud elamise teenuse puhul, vaimse tervise teenuseid pakkuvate asutuste osakondades, ühiskondlikes varjupaigaasutustes, ACT- ja FACT-meeskondades, ambulatoorse abistamisteenuse puhul, eakate hoolekandes, noorte hoolekandes, kohtulikus hoolekandes, sõltuvusravis, vaimsete puuetega klientide ja autismispektrihäirega klientide puhul.

 

See raamat kirjeldab metoodikat niisugusena nagu see on praegu. See ei ole uus käsiraamat, vaid eelkõige õpik ja praktikaraamat. Praktikaraamat tähendab, et me pöörame eelkõige tähelepanu CARe meetodile, mida saab kasutada iga kliendi puhul. See on metoodika tuum. Me ei käsitle rakendusi, mis on välja töötatud erinevate spetsiifiliste tingimuste ja sihtgruppide jaoks. Nende osas viitame me käsiraamatule ja muudele väljaannetele, samuti koolitusprogrammidele, mida korraldab Rino Groepi pikaajalise ja keerulise hoolekande koolituskeskus Hollandis ja EPRÜ Eestis ( koostaja täiendus).

 

Raamatu eesmärgiks on toetada tõhusalt inimesi, kes meie ühiskonnas üksi hakkama ei saa ning sõltuvad professionaalsest abist ja abistamisest. Mõnikord oma elu teatud perioodidel, mõnikord pikema aja vältel. Nende vajadus selle abistamise ja hoolekande järele on vahel keeruline, enamasti seepärast, et mitmed asjad omavahel põimuvad, näiteks psühhiaatriline haigus, töötus ja sotsiaalne eraldatus. Või vaimsed puuded ja käitumisprobleemid. Lühidalt: tavalisele elule annavad tihti värvingu kõikvõimalikud rasked ja ebatavalised tegurid.

 

Klientide taastumislood näitavad, et taastumine on võimalik kõikide puhul. Taastumise all mõistame me ainulaadset isiklikku protsessi, milles inimene saavutab taas enesekindluse, õpib paremini toime tulema oma haavatavusega ja hakkab taas täitma sotsiaalseid rolle. Paljud inimesed on tohutult vastupanuvõimelised. Kuigi taastumisprotsess on isiklik, on selleks siiski vaja teisi inimesi. Need võivad olla sarnaste kogemustega inimesed, pereliikmed või sõbrad ja abiteenuse osutajad. Järjest paremini mõistame me, milline abi kedagi tegelikult tema taastumisprotsessis aitab. CARe eesmärk on viia abiteenuse osutajate poolt pakutav abi sihipäraselt ja tõhusalt vastavusse inimeste soovide ja vajadustega nende taastumisprotsessis.

 

Seega räägib see raamat ka soovidest, võimetest ja võimalustest. See räägib taastumisest ja tugevuste kasutamisest. Oluline on luua võimalusi indiviididele ja võimalusi ühiskonnas ning neid kasutada.

 

1.peatükk kirjeldab CARe metoodika tausta, lähtekohti ja eesmärke. Lühidalt käsitletakse aktuaalseid arenguid ja metoodika aluseks olevaid teooriaid.

2. peatükis käsitletakse CARe meetodi põhijooni. Kirjeldatakse, kuidas süstemaatiliselt üles ehitada suhe, koguda informatsiooni, määratleda eesmärgid, koostada, ellu viia ja hinnata kava.

3.peatükk käsitleb koostöösuhte ülesehitamist. Niisugune koostöösuhe, mille puhul on tegemist usaldusega ja sooviga panustada, on CARe alus.

4. peatükis räägime haavatavuse aspektidest, mis on seotud psüühilise haigusega ja sellest,  kuidas aidata klientidel sellega võimalikult hästi toime tulla.

5. peatükk kirjeldab, kuidas töötada keskkonnaga. Siin on tegemist keskkondadega, kus klient tahab elada, töötada, õppida ja lõõgastuda. Samuti räägib see peatükk sotsiaalsetest võrgustikest ja ühiskondlikest tugisüsteemidest.

6. peatükk algab taastumist toetava hoolekande tunnuste kirjeldamisega. Seejärel visandame me CARe-töötaja profiili ja kirjeldame, kuidas CARe kui taastumist toetavat metoodikat tõhusalt rakendada.

 

Autorid: Dirk den Hollander ja Jean Pierre Wilken

Sissejuhatuse tõlge hollandi keelest  OÜ Morgenholm

Ülevaate koostas Külli Mäe