Veebikaart   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Toetajad

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI ÜHINGU
PÕHIKIRI
 

1 Ühingu nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta
1.1 1.1    Ühingu nimi
Ühingu nimi on: EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI ÜHING
( lühendatult EPRÜ). Asutatud 1994.a. Tartus.
1.2 Ühingu asukoht:  Tartu linn
1.3 Ühingu eesmärk:
• •        psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideede ja printsiipide väärtustamine, levitamine ja rakendamine;
• •        psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate spetsialistide ja praktikute ühendamine, erialaste vajaduste rahuldamine, huvide kaitsmine;
• •        psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate projektide, ürituste ja ettevõtmiste kavandamine, läbiviimine ja toetamine;
• •        psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alase koolituse ja uurimistöö toetamine, kavandamine ja läbiviimine;
• •        psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alase koostöö edendamine nii Eesti Vabariigis kui rahvusvahelises ulatuses;
• •        ja muu tegevus, mis ei ole vastuolus EPRÜ põhikirja ja Eesti Vabariigi seadustega.
1.4 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.5 Ühing on asutatud tähtajatult.
 
 
2  Varad ja rahalised vahendid
2.1  EPRÜ vahendid moodustuvad:
• •        liikmemaksudest;
• •        sihtotstarbelistest laekumistest;
• •        laekumistest Sotsiaalministeeriumi ning teistest riigi ja omavalitsuse eelarvelistest vahenditest;
• •        vabatahtlikest annetustest ja toetustest;
• •        laekumistest EPRÜ majandustegevusest ja muudest laekumistest.
2.2. 2.2.EPRÜ maksab makse seadusega ettenähtud korras.
2.3. 2.3.EPRÜ hoiab oma rahalisi vahendeid pangas ja ühingu kassas.
2.3.1. 2.3.1.      EPRÜ peab raamatupidamise arvestust ja esitab statistilist aruandlust seaduses
ettenähtud korras.
2.3.2. 2.3.2.      EPRÜ finantsmajanduslikku tegevust kontrollib revisjon, revisjoni
aruande kinnitab üldkoosolek.
2.4. 2.4.EPRÜ arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja rahaliste programmide realiseerimiseks.
2.5. 2.5.EPRÜ majanduslik tegevus ei või muutuda omaette eesmärgiks. Kõik
laekunud summad peavad olema suunatud põhikirjalise tegevuse arendamisele.
2.6. 2.6.Ühingu likvideerimisel läheb ühingu vara sarnase eesmärgiga
mittetulundusühingu valdusesse.
 
 
3 Ühingu liikmeks vastuvõtmise, ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord.
3.1  EPRÜ koosneb liikmetest ja auliikmetest.
3.2  EPRÜ liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes tunnustab EPRÜ eesmärke ja juhendub neist.
3.3 EPRÜ liikmeks võetakse juhatuse otsusega isikliku kirjaliku sooviavalduse ja kahe EPRÜ liikme soovituskirja alusel.
3.4 EPRÜ auliikmed valitakse üldkoosoleku poolt juhatuse ettepanekul.
3.5 EPRÜ liikme väljaarvamine toimub juhatuse otsusel isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal.
3.5. 3.5.Üldkoosoleku otsusega võib isiku välja arvata ka ilma isikliku
Sooviavalduseta kui liige ei ole osalenud ühingu töös kahe aasta vältel ja kui otsuse poolt hääletab 50% + 1 EPRÜ liikmetest.
 
 
4. Liikmete õigused ja kohustused.
4.1 Ühingu liikmetel on õigus:
• •        osaleda EPRÜ tegevuses vastavalt põhikirjas toodud eesmärkidele;
• •        valida EPRÜ juhtorganeid ning olla valitud juhatusse vastavalt põhikirjas sätestatud korrale;
• •        esitada ettepanekuid ja arupärimisi EPRÜ tegevust puudutavates küsimustes;
• •        EPRÜ auliikmetele laienevad kõik EPRÜ liikmete õigused.
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
• •        täitma põhikirja sätteid ja juhatuse otsuseid;
• •        aitama kaasa EPRÜ põhikirjaliste ülesannete täitmisele;
• •        suhtuma heaperemehelikult EPRÜ varasse;
• •        tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks EPRÜ liikmemaksu;
• •        teatama EPRÜ juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ning isikukoodi.
 
5. Üldkoosolek
5.1 EPRÜ juhtorgan on üldkoosolek. EPRÜ üldkoosoleku otsuste täidesaatjaks on juhatus.
5.2 EPRÜ üldkoosoleku pädevuses on:
• •         EPRÜ põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;
• •         EPRÜ tegevuse üldsuundade kinnitamine;
• •         EPRÜ liikmemaksu suuruse ja aastaaruande kinnitamine;
• •         EPRÜ juhatuse ja revidendi valimine ning nende tegutsemisaja määramine;
• •         EPRÜ juhatuse liikme tagasikutsumine;
• •         EPRÜ auliikmete valimine;
• •         ebaseaduslike ja EPRÜ põhikirjale mittevastavate otsuste peatamine;
• •         EPRÜ reorganiseerimine ja likvideerimine.
5.3 EPRÜ üldkoosolek toimub üks kord aastas või vajadusel sagedamini.
5.4 EPRÜ üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt või vähemalt 1/10 ühingu liikmete kirjalikul põhjendatud nõudmisel.
5.5 EPRÜ üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt ½ EPRÜ liikmetest.
5.6 EPRÜ üldkoosoleku otsused võetakse vastu 2/3 ( kaks kolmandikku) kohalolevate liikmete häältega.
5.7 EPRÜ põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus. EPRÜ eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.
 
 
6 Juhatus
6.1 EPRÜ üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib ühingu tegevust juhatus.
6.2 EPRÜ juhatus valitakse ühe kuni kolme liikmeline, tegutsemisperioodi pikkuse määrab üldkoosolek.
6.3 EPRÜ juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
6.4 EPRÜ juhatus kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas või vajadusel sagedamini.
6.5 Igal EPRÜ juhatuse liikmel on mittetulundusühingu esindamise õigus.
6.6 EPRÜ juhatuse otsusega võib moodustada osakondasid.
6.7 EPRÜ juhatuse ülesanneteks on:
• •        juhtida EPRÜ tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal;
• •        viia ellu EPRÜ üldkoosoleku otsuseid;
• •        esitada üldkoosolekule aruanne EPRÜ tegevuse kohta tema tegevusperioodil;
• •        mittetulundusühingute registrisse kantud andmete muutumisel, esitada avaldus muudatuste registrisse kandmiseks;
• •        EPRÜ liikmete arvestuse pidamine;
• •        EPRÜ liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.
 
 
7 Osakondade õigused ja kohustused
7.1 EPRÜ paremaks töökorralduseks võib juhatuse otsusega moodustada osakondasid.
7.2 EPRÜ osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes määratakse ametisse EPRÜ juhatuse otsusega tähtajaliselt, kuid mitte pikemaks perioodiks kui on valitud juhatus.
7.3 EPRÜ osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal juhatuse poolt kehtestatud korras.
7.4 EPRÜ osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ühingu juhatusele ühe kalendrikuu jooksul peale EPRÜ majandusaasta lõppu.
 
 
8. Revisjon
8.1 EPRÜ revidendi valimine on üldkoosoleku pädevuses.
8.2 Revident kontrollib EPRÜ töö vastavust põhikirjaliste eesmärkidega ning EPRÜ varade otstarbekat kasutamist vähemalt üks kord aastas.
8.3 Revisjoni tulemused vormistatakse revidendi otsusena ja kantakse ette üldkoosolekul.
 
 
9 EPRÜ reorganiseerimine ja lõpetamine
9.1 EPRÜ tegevus reorganiseeritakse ja lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, milles määratakse ka lõpetamise kord.
9.2 EPRÜ likvideerimisel läheb mittetulundusühingu vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.
 
Põhikirja viimane redaktsioon on vastuvõetud üldkoosoleku otsusega 19.04.07 Tartus
 
 
EPRÜ juhatuse liikmed:
 
Külli Mäe
Urve Tõnisson
Marju Mägi
 
 
Vt. ka:

• Mittetulundusühingute seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/104022011008

• Sotsiaalala eetikakoodeks: http://eswa.ee/index.php?picfile=67

• Vabaühenduste eetikakoodeks: http://www.ngo.ee/eetikakoodeks
 
 
 
 

 

Uudised

27/05/2019
*Hea Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu liige * EPRÜ juhatus kutsub Teid...

23/10/2018
*Töötoad*: *Tööandjatele: 9.10.2018 Viljandis* ja *30.10.2018 Tallinnas*. Korraldab Tervist Edendavate...

23/10/2018
Iga aasta 10.oktoobril tähistatava vaimse tervise päeva eesmärk on tõsta inimeste...