Veebikaart   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Toetajad

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

EPRÜ kui organisatsiooni struktuuri kuuluvad:

Liikmed

EPRÜ liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes tunnustab põhikirjast tulenevaid eesmärke. EPRÜ liikmeks võetakse juhatuse otsusega isikliku kirjaliku sooviavalduse ja kahe EPRÜ liikme soovituskirja alusel.

EPRÜ liikmetel on õigus osaleda ühingu tegevuses vastavalt põhikirjas toodud eesmärkidele, valida EPRÜ juhtorganeid ning olla valitud juhatusse vastavalt põhikirjas sätestatud korrale ning  esitada ettepanekuid ja arupärimisi ühingu tegevust puudutavates küsimustes.

 Üldkoosolek

EPRÜ juhtorgan on üldkoosolek, mille  otsuste täidesaatjaks on juhatus. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on: põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine, ühingu tegevuse üldsuundade kinnitamine, majandus aasta aruannete kinnitamine,  juhatuse ja revidendi valimine ning nende tegutsemisaja määramine ning vajadusel ühingu  reorganiseerimine ja likvideerimine.

Juhatus

Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib ühingu tegevust juhatus. Juhatus valitakse ühe kuni kolme liikmeline, tegutsemisperioodi pikkuse määrab üldkoosolek. Juhatuse ülesandeks on viia ellu EPRÜ üldkoosoleku otsuseid.

Hetkel juhib ühingut kolmeliikmeline juhatus koosseisus:

Indrek Linnuste , kontakt:  indrek.linnuste@ph.ee

Katri Siemer, kontakt: katri.siemer@epry.ee

Külli Mäe , kontakt: kylli.mae@epry.ee, CV

Revisjon

EPRÜ revidendi valimine on üldkoosoleku pädevuses. Revident kontrollib EPRÜ töö vastavust põhikirjaliste eesmärkidega ning EPRÜ varade otstarbekat kasutamist vähemalt üks kord aastas. Revisjoni tulemused vormistatakse revidendi otsusena ja kantakse ette üldkoosolekul

EPRÜ revident on :

Ivi Obzinis, Ivi.Obzinis@kliinikum.ee 

Liikmemaks

Vastavalt 2015.aasta üldkoosoleku otsusega on liikmemaks 15 eurot aastas.

EPRÜ  põhikiri (ava siit)

Üldkoosoleku protokollid ja EPRÜ aastaaruanded (ava siit)

 

 

 

 

 

Uudised

02/03/2020
Loomisel on EPRÜ uus koduleht, mis valmib 2020.a....

27/05/2019
*Hea Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu liige * EPRÜ juhatus kutsub Teid...

23/10/2018
*Töötoad*: *Tööandjatele: 9.10.2018 Viljandis* ja *30.10.2018 Tallinnas*. Korraldab Tervist Edendavate...