Sitemap   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Sponsors

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

II Õppetund

   Mis on erihoolekandeteenused?

   Käsitletavad teemad:

Erihoolekande teenuste eesmärk

Erihoolekande teenused

Kellel on õigus erihoolekandeteenustele

Kuhu pöörduda

Mis on DUO-tugigrupid

Erihoolekande teenuste eesmärk

Erihoolekandeteenuste eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku arendamine ja

tegevuse juhendamine. Inimene peaks maksimaalselt ise panustama oma igapäevaelu

toiminguisse ning teda juhendatakse ja aidatakse tema vajaduste järgi.

Erihoolekandeteenused on:

igapäevaelu toetamise teenus,

töötamise toetamise teenus,

toetatud elamise teenus,

kogukonnas elamise teenus,

ööpäevaringne erihooldusteenus.

Kellel on õigus erihoolekandeteenustele

Erihoolekandeteenused on mõeldud raske ja pikaajalise psüühikahäirega inimesele.

Psüühikahäire all peetakse silmas nii vaimset alaarengut kui ka vaimuhaigust.

Erihoolekandeteenused ei ole mõeldud vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse

diagnoosiga inimesele, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud psüühikahäiret,

ja inimestele, kelle psüühikahäire on tekkinud alkoholi- või narkootikumisõltuvuse

tõttu.

Kuhu pöörduda?

Teenustele suunamist ja osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet

http://www.ensib.ee/erihoolekanne/

Teenuse taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kui inimene soovib taotleda mõnda erihoolekandeteenust, peab ta esitama

Sotsiaalkindlustusametile taotluse erihoolekandeteenusele suunamiseks. Abi

saamiseks võib pöörduda ameti juhtumikorraldaja poole. Taotluse võib esitada inimene

ise või tema seaduslik esindaja. Taotlusse on inimesel õigus märkida endale

sobiv teenuseosutaja, kelle juures teenust saada soovitakse.

Teenuse saamiseks peab olema kas

a) psühhiaatri suunamiskiri, kui soovitakse igapäevaelu toetamise teenust või

b) rehabilitatsiooniplaan soovitusega kasutada konkreetset erihoolekandeteenust

parima toimetuleku tagamiseks, kusjuures rehabilitatsiooniplaan on vajalik

kõikide erihoolekandeteenuse puhul, v.a igapäevaelu toetamise teenus ja

kohtumääruse alusel osutatav ööpäevaringne erihooldusteenus või

c) kohtumäärus, kui isik suunatakse tahtevastaselt ööpäevaringsele

erihooldusteenusele.

Kes erihoolekandeteenuseid pakuvad

Erihoolekandeteenuseid võivad pakkuda vastava tegevusloaga asutused. Tegevusluba

on kinnituseks, et asutuses töötab asjakohase hariduse või väljaõppega

personal ning hoone vastab tuleohutus- ja tervisekaitsenõuetele. Kehtiva tegevusloaga

asutuste loetelu on aadressil

http://www.ensib.ee/halduslepingudhoolekandeteenuse-osutamiseks-3/.

Kust saab täiendavat infot?

Sotsiaalkindlustusametis töötavate juhtumikorraldajate ülesanne on informeerida

inimest teenusele saamise võimalustest (sh protsess, vajaminevad

dokumendid) ning toetada inimest teenusele suunamise protsessis. Juhtumikorraldajate

töö eesmärk on toetada inimest kogu erihoolekandeteenuse kasutamisega

seotud asjaajamises. Juhtumikorraldajate kontaktandmed on aadressil

http://www.ensib.ee/juhtumikorraldajate-kontaktandmed-2/

Pöörduda võib ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab, mida

peab sobiva teenuse saamiseks tegema. Sotsiaaltöötaja osutab vajadusel inimesele

sotsiaalnõustamise teenust ja/või koostab juhtumiplaani.

Iga erihoolekandeteenuse sisu on täpsemalt kirjeldatud sotsiaalhoolekande

seaduse 3. peatüki 4. jaos. Täpsemalt saab erihoolekandeteenuste kohta lugeda

http://www.sm.ee/sinule/puudega-inimesele/sotsiaalteenused-puudega-inimesele/erihoolekanne.html

Mis on DUO-tugigrupid

Vaata videoloeng: Soovitused tugigrupiga alustamiseks:

http://epry.ee/n-uandeid-alustamiseks/

Kordamisküsimused ja kokkuvõte

Arutle oma juhendajaga:

Kuidas mõistad EPRÜ missiooni ja ülesandeid?

Kuidas mõistad psühhosotsiaalse rehabilitatsioonitöö põhialuseid?

Tutvu EV Sotsiaalministeeriumi koduleheküljega: http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/riigi-rahastatavad-teenused/erihoolekanne.html

http://www.sm.ee/sinule/puudega-inimesele/sotsiaalteenused-puudega-inimesele/erihoolekanne.html

Tutvu Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljega:

http://www.ensib.ee/halduslepingud-hoolekande-teenuse-osutamiseks-3/

Tutvu Sotsiaalhoolekandeseadusega:

https://www.riigiteataja.ee/akt/103032011016

Vaata videoloeng: http://epry.ee/n-uandeid-alustamiseks/

Edasi

III Õppetund

Tagasi

I Õppetund