Sitemap   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Sponsors

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

I Õppetund

   Millistel põhimõtetel töötab Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing?

   Käsitletavad teemad:

Ühingu missioon ja ülesanded

Psühhosotsiaalse rehabilitatsioonitöö põhialused

Ühingu missioon ja ülesanded

Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ) on avalikes huvides tegutsev vaimse tervise valdkonna eestkõneleja, mille eesmärk on aidata kaasa nii rahva vaimse tervise hoidmisele kui ka ravi-, rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuste arendamisele Eestis.

EPRÜ eesmärgiks on:

psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate spetsialistide ja praktikute ühendamine, erialaste vajaduste rahuldamine, huvide kaitsmine;

psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate projektide, ürituste ja ettevõtmiste kavandamine, läbiviimine ja toetamine;

psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alase koolituse ja uurimistöö toetamine, kavandamine ja läbiviimine;

psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alase koostöö edendamine nii Eesti Vabariigis kui rahvusvahelises ulatuses.

Ühingu juhtimise, põhikirja ja aastaaruannetega saad huvi korral tutvuda meie koduleheküljel :

http://epry.ee/juhtimine/ .

 

   Psühhosotsiaalse rehabilitatsioonitöö põhialused

Psühhosotsiaalne rehabilitatsioon on protsess, kus on tarvitusele võetud meetmed, et aidata psühhosotsiaalse vaegusega inimestel optimeerida nende elukvaliteeti ja eneseusku, nii et nad saaksid funktsioneerida erinevates vabalt valitud keskkondades (elamine, töötamine jne) selliselt, et see oleks rahuldustpakkuv nii isiklikult kui sotsiaalselt (Wilken et al 1994, Holland)

Psühhosotsiaalse rehabilitatsioonitöö põhiprintsiibid

(World Association for Psychosocial Rehabilitation)

Individualiseeritus: teenused kohandatakse kliendi vajadusele, s.t. paindlikku teenuste pakkumise süsteemi, mis baseerub kliendi valikul.

Positiivne lähenemine: ka kõige sügavama puude korral on olemas potentsiaal, mida tuleb arendada.

Kliendikesksus: rehabilitatsiooni protsess baseerub kliendi enda vastutusel.

Oskuste arendamine: rehabilitatsiooni eesmärgiks on kliendi kompetentsuse tõstmine tema oskuste arendamise kaudu.

Orienteeritus kliendi tugevatele külgedele: töös lähtutakse kliendi tugevatest külgedest ja olemasolevatest võimetest (mitte puudustest või probleemidest).

Keskkonna spetsiifilisus: kliendi ressursse/ piiranguid hinnatakse ja rehabiliteerimistegevusi planeeritakse lähtudes kliendi elukeskkonna võimalustest.

Keskkonna toetus: kliendi iseseisvat toimetulekut toetav füüsilise ja sotsiaalse (seadused, hoiakud) keskkonna loomine on sama oluline kui kliendi oskuste arendamine.

Võrdsus: klienti käsitletakse rehabilitatsiooni meeskonna võrdse partnerina.

Järjepidev toetamine: kliendi järjepidev toetamne vastavalt tema vajadustele.

Kliendi oskuste ja pakutava toetuse tasakaal: kliendile oskuste õpetamine ja toetuse pakkumine peab olema omavahel tasakaalus

Kordamisküsimused ja kokkuvõte

Arutle oma juhendajaga:

Kuidas mõistad EPRÜ missiooni ja ülesandeid?

Kuidas mõistad psühhosotsiaalse rehabilitatsioonitöö põhialuseid?

Tutvu EPRÜ koduleheküljega: http://epry.ee/

 

Edasi

II Õppetund